Mobbing a kodeks pracy

W myśl przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania miłych i zdrowych warunków pracy, natomiast każde dania oraz instytucji muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to mechanizm systematycznego badania stopnia w jakim określony produkt spełnia pewne wymagania (chodzi tu też o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest trochę aspektów. Prawdopodobnie jej robić projektant na momencie projektowania lub producent na momencie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca towarów lub firma wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do porządku prawnego w Polsce przedstawiono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w istocie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpisałoby w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr A do dyrektywy 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i profilaktyki zdrowia dotyczące projektowania i zrobienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie duże i drugie. Certyfikacja maszyn i akcesoriów, które regulują się wysokim poziomem ryzyka związanego z ich obsługą i branie robi się obecnie na poziomie projektowania. Inne urządzenia oraz instytucje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia i instytucje, które mogą wykonywać w jakikolwiek sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia człowieka też mienia także miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.